Zhen Hua Zhang
Tel: +86 731 8619681
Fax: +86 731 8619686
Export Dept Manager
Weisheng Building
No.359 Yinpen Road
Changsha
Hunan, P. R. China.
410013
export@wasion.com